עבור אל תוכן

חוקי הפורום - נא לקרוא

תמונה

?תירבעב בותכל השק ךכ לכ המל


 • אנא התחבר בכדי להגיב
4 תגובות לנושא זה

#1 Pyrophoenix

Pyrophoenix

  Crow's Eye

 • ותיקים
 • *******
 • 6,129 הודעות

נכתב ב- ‎08/09/2010‏, ‎15:11

הלאש לאש תירבעב הביתכל בשחמב שמתשהש ימ לכ טעמכ ?תירבעב בותכל השק ךכ לכ המל
.תכרעמל תכרעממ טסקט ריבעהל השק ,םילילמתה דבעמל לגרתהל השק .תאז
.ךבוסמו השק טושפ הז :הלק הבושתה
ונא םלוא ,טושפ רתוי היה דבלב תוירבעה תויתואב ,וניתובא תובאכ ,םיקפתסמ ונייה ול
תונושלב תומשו םיחנומ ונתביתכב ץבשלו הירטמיגב אלו תורפסב םירפסמ ןייצל םישקעתמ
טסקטה בור ,ברועמ ןוויכב םיבתוכ ונא לאמשל ןימימ םיבתוכ ונאש ןוכנ הז ןיא .תורז
.ןימיל לאמשמ דבוכמ טועימ ךא לאמשל ןימימ
.דודיקב תודיחא ןיא ,ןכ לע רתי
הנכותה .תירבעב ונמצעב ונלפיט םיבשחמב תירבע םשייל ונלחתה רשאכ :הירוטסיה תצק
ירבעה טסקטה תא רומשל וא :תויורשפא יתש ויה .םיירבע תודש תכיפהב ףוס ילב הקסעתה
תירבעה תא ךופהלו ,תואוושהו םינוימ תרשפאמה ןוסחא תרוצ ,ןימיל לאמשמ ,ךופה
ונמייק ,ךכ וא ךכ .האוושה ךרוצל תודשה תא ךופהלו רשי תירבעה תא רומשל וא ,הספדהב
."הב ךופהו הב ךופה" תווצמ
26 תמועל ,תויפוסה ללוכ ,תויתוא 27 עודיכ תירבעב .םיכסהל ונלוכי אל דודיקה לע םג
ונחלצה אל םלוא ,a-z וא A-Z תויתואה לע ת-ב תויתואה תא וניפימ ונלוכ .תילגנאב
םידוקב ושמתשה ןקתמ ותואב וליפאש םיבצמ ורצונ ןמזה ךשמב .א תואה םוקימ לע םיכסהל
.תונוש ןוסחא תורוצבו םינוש
ןובשח לע אלש ,דרפנ םוקמל תירבעה התכז תויביס 8 ינב םידוקב שומישה טשפתה רשאכ
,ישיאה בשחמה דוק :בחר שומישב םידוק השולש ורצונ ןאכ םג םלוא ,תוילגנאה תויתואה
ו"סייא דוקו ,65 םוקמב א-ה וב ,(Bulletin) מבי דוק ,128 םוקמב א תואה וב
יחתפמו ,תירבעל תידוחיי הניא וז היעב .224 םוקמב א-ה וב ,(ISO 8859-8)
םיינקת םידוקל רובעלו תופשה לכב ישיאה בשחמה ידוק תא שוטנל וטילחה Windows
.ISO 8859 תרדסמ
תוינוויכה
תייעבו הביתכה תנוכמ תא ףילחהל םילילמתה דבעמ לחה ישיאה בשחמה תעפוה םע
:הטושפ הרוצב הרתפנ תוינוויכה תייעב תוירבעה הביתכה תונוכמב .שדחמ הצצ תוינוויכה
קתפ לע םשור שארב ךופיהה תא תושעל לוכי אלש ימ .ךופה םישיקמ תילגנאו םירפסמ
וא וז הרוצב יטמוטוא ךופיה ועיצה םינושארה םילילמתה ידבעמ רבכ .קתפהמ שיקמו
.תרחא
בלשל ונעגה רשאכ םלוא ,בוט היה ךמסמה תשקה ןמזב .ךכב יד ןיא יכ ררבתה הרהמ דע
דרפיהל תוצלאנ הרוש התואב ויהש תויזעול םילימ גוז .לכה לבלבתה הכירעהו ההגהה
.ךפהתמ בוש רדסהו ,תושגפנ תודרפנ ויהש םילימ .ךפהתמ רדסהו
:הלש דומיעה הנבמ,האבה הרושה תא חקינ ,המגודל
King םילימה הוואגב וססונתה טלשה לע"
."David
:דומיעה יונישו הלק הכירע רחאל
".David King םילימה וססונתה טלשה לע"
:התע לבקנ ןושארה בצמל רוזחלו בושל שקבנ םאו
.David םילימה הוואגב וססונתה טלשה לע"
"King
טסקטה ,םויה םג הצופנה ,תיתוזחה הטישב .ירבעה טסקטה ןוסחא תרוצב הצוענ היעבה
הנווכה םאה תירוקמה הנווכה התייה המ שחנל הנכותל השק .הארנ אוהש ומכ ןסחואמ
יתש ולאש וא ,תורושה דוחיאב רדסה תא תונשל שי זאו ,King David םילימה ףצרל
:ךופהל ןיא זאו תודרפנ םילימ
.David ,King םילימה הוואגב וססונתה טלשה לע
בור יבגל םילילמתה דבעמב התוא רותפל היה ןתינ ,תצלואמ תצק אמגודה םא יל וחלסת
.תאז ושע אל םידבעמה בור םלוא םירקמה
םיררוג וב ,יפרג שמתשמ קשמימב םישמתשמ םויה .תיתוזחה הטישב דיחיה ישוקה הז ןיא
בוש רצונ ,הרושל הרושמ רבוע טסקטה רשאכ .םושייל םושיימ טסקט יעטק רבכעה םע
שי זאו ,ןולחה בחור תאו תואה לדוג תא רוחבל שמתשמל םינתונ םירחא םימושיי .לובלב
.טסקטה תא שדחמ דמעל ךרוצ
.תעמתשמ תוינוויכבו יגול רדסב ירבעה טסקטה ןוסחא אוה הלא םיישקל שרדנה ןורתפה
הלעפהה תכרעמו ,תויתואה לש יגולה רדסב ןימיל לאמשמ ,תילגנאה ומכ תנסחואמ תירבעה
םושייהמ רבוע תירבעב יסיסבה לופיטה .הגצהה ןמזב ירבעה טסקטה תא ךופהל תעדוי
.הלעפהה תכרעמל
בר םילילמת דבעמ ראית רשא 1987 ילויב רקב ו'ג לש רמאמב הנושארל המסרופ וז הטיש
םוקמה ןאכ אלש תופסונ תושירד תיברעה הפשל .תירבעלו תיברעל התוא םשיימה ינושל
.תחא הריסב ונחנא תוינוויכה אשונב םלוא ,םהב ןודל
תוליעפ .םיבשחמב תירבעה םושייל הניקת שוביגל תוליעפ אליא המזי םינומשה תונש ףוסב
הדיחא הרוצב תירבעה תא םשייל ץמאמב תזכרתמ ,םינקתה ןוכמ תרגסמב תעצבתמה ,וז
רתוי םיבשחמה תייגולונכטב תויוחתפתהמ האצותכ .םיילארשיהו םיימואלניבה םינקתב
םינקתה יפ לעו ל"וחב םהלש חותיפה יזכרמב תירבעב הכימתה תא תוחתפמ תורבח רתויו
.םיימואלניבה
.הנמז רבע תיתוזחה תוינוויכהו ,יגולה רדסה לע ססבתהל םיבייח םינקתה יכ רורב היה
.הלעפהה תכרעמל םושייהמ תוינוויכב לופיטה תא ריבעהל שי
תעמתשמה תוינוויכה םתירוגלא
תכרעמהו םיוות לש ףצרב תכרעמה תא םיניזמ ונא יכ השעמל השוריפ תעמתשמה תוינוויכה
לש תוינוויכה תא עבוק רשא םתירוגלא ידי לע עצבתמ "שוחינ"ה .ונווכתה המל "תשחנמ"
היהי אל תרחא ,םכסומו דיחא תויהל בייח םתירוגלאה .הרושה תא שרדנכ רדסמו ות לכ
.תוכרעמ ןיב טסקט ריבעהל ןתינ
לע םכסוה רבד לש ופוסב .ןחבמב ודמע אלש םיינטשפ םימתירוגלא ועצוה הלחתהב
ןקת .Unicode ימואלניבה ןקתה תרגסמב ,תיברעלו תירבעל ףתושמ ,דיחא םתירוגלא
דדוקל ןתינש ךכ ,תויביס 16 ןב דוקב םיוותה דודיק לע ססובמ ,1991-ב םסרופש ,הז
תירבע ללוכ ןקתה .הפשל הפשמ םירבעמב ךרוצ אללו הדיחא הרוצב תוצופנה תופשה לכ תא
.ארקמה ימעט תא םג לולכי האבה הרודהמבו ,דוקינו
?ןקתה עבוק המ
לש ףצרו ,לאמשל ןימימ ,ןבומכ ,גצוי תויברע וא תוירבע תויתוא לש ףצר ,לכ םדוק
(םידחוימ םינמיס) ןוויכ ירסח םיוות .ןימיל לאמשמ גצוי תורחא תופשב תויתוא
ירסח םיוות .ףצרהמ קלחכ ובשחיי דיחא ןוויכ תולעב תויתוא לש ףצר ךותב םיעיפומה
.הקסיפה ןוויכ תא ולבקי םינוש םינוויכ ילעב םיוות ןיב םיעיפומה ןוויכ
,קיספ ןוגכ ,תורפסה ןיב םילבוקמה םידחוימה םינמיסה .ןימיל לאמשמ וגצוי םירפסמ
ותואב .רפסמהמ קלחכ םיבשחנ תורפסה ןיב םיאצמנ םה םא ,יוטנ וקו םייתודוקנ ,הדוקנ
זוחא ,סונימ ,סולפ ןוגכ ,םירפסמ ירחאו ינפל םילבוקמה םידחוימה םינמיסה ,ןפוא
.םידומצ םה וילא רפסמהמ קלחכ םיבשחנ םה םג הלעמו
,$200 ,+150 ,100.00 ,100 :ונתנווכ תא ןוכנ שחנמ םתירוגלאה םיצופנה םירקמב
האצות תלבקתמש םירקמ שי .יוצרל םימיאתמ הלא לכ 11:00 ,31/12/1996 ,17%
םלוא ,וניצר הארנכש 10-מ אלו -10מ לבקנ 0 ,1 ,סונימ ,מ שיקנ רשאכ :העיתפמ
.בוט שוחינה םירקמה בורב ,םיטעומ הלא םירקמ
םיארנ יתלב םיוות
RLM-ו LRM םה םיבושחה .םיארנ םניאש רזע יוות רפסמ הרידגמ תעמתשמה תוינוויכה
הארנ יתלב ות אוה RLM-ה .(Right to Left Mark ,Left to Right Mark)
טסקט עטק רשאכ .ןימיל לאמש ונוויכש הארנ יתלב ות LRM-הו ,לאמשל ןימי ונוויכש
ירסח םיוותהש תנמ לע הלא םיוות ףיסוהל ןתינ ,ןוויכ ירסח םיוותב םייתסמ וא ליחתמ
םיללכה יפ לע יוצרה ןוויכה תא ולבקיו ןוויכ ילעב םיוות םיפקומ ויהי ןוויכה
.ונינמש
טנרטניאב תירבעה
התא תכרעמה לע עדימ ןיא שמתשמל רשאכ ,תונוש תוכרעמ ןיב רשקמ ועבט םצעמ טנרטניאה
לע תוססובמ תוכרעמה בר ,ונלזמל .תורורב תירבעה םושייב תוכורכה תויעבה .רשקתמ אוה
דוק) םיוותה לש דודיקה תטיש לע םיכסהל ישוק אלל ןתינ ןכלו Unix לע וא Windows
תוינוויכה תטיש תלבוקמ טנרטניאב ינורטקלא ראוד ימושייל .(224 = 'א ,ו"סייא
,הז בלשב .(HTML) World Wide Web-ה ימושייל המיאתמ הניא איה םלוא ,תיתוזחה
שמתשהל םיצלאנ ונא ,WWW-ב תילגנא דבלמ תופש לש ינקת םושיי ןיידע ןיא רשאכ
הניקתל םיארחאה םיפוגב תשבגתמה הניקתה םלוא ,םיישקה תורמל תיתוזח תירבעב
.תעמתשמ תוינוויכ לע תססובמ ,W3C-ו IETF ,טנרטניאב
תעמתשמה תוינוויכה םושיי
תא תללוכ הדובעה תינכותו ,תעמתשמה תוינוויכה תונורקע תא ונמזב ץמיא םינקתה ןוכמ
תונורקעה יפ לע תעמתשמה תוינוויכה תמשוימ תוכרעמ רפסמב .אלמה םתירוגלאה ץומיא
.Macintosh-ו Windows ןה רתויב תוצופנה ,וצמואש
,ןסחואמ אוה הב הרוצב טסקטה תא שיקי שמתשמה יכ תשרוד הניא תעמתשמה תוינוויכה
הדלקהה לש שונאה תסדנה .םינוש םיעצמאב ול רוזעל םילילמתה דבעמל וא םושייל רתומ
.דיתעב םירופישל תופצל שיו הילותיחב הנדוע תעמתשמה תוינוויכב
םילילמתה ידבעמו תונושה תוכרעמהו ילארשי ןקתכ בורקב ץמואי םתירוגלאה יכ הארנ
שומישה טושיפל הלודג תומדקתה וז היהת הזל עיגנ רשאכ .הדיחאו האלמ הרוצב וב וכמתי
.תונוש תוכרעמ ןיב ירבע עדימ תרבעהל רקיעבו םיבשחמב תירבעב


רבחמה
הדובעל םיבשחמ תמאתה ,1109 הניקת תדעווב אליא גיצנ אוה ןזור (ינו'ג) ןתנוי
,ןתנוי .תירבעב וקסעש תוימואלניב הניקת תודעווב ףתתשה הדעווה תרגסמב .תירבעב
תואקנבה ימוחתב םינוש םידיקפת אלימ הבש ,מבימ הנש ינפל שרפ ,מ"רממ ינושארמ היהש
.םינותנ תרושקתו םיבשחמ םוחתב יאמצע ץעוי תעכ אוהו ,תרושקתהו


#2 Cokegod

Cokegod

  אם אני לא בצוות, אני חייב למצוא חיים

 • רשומים
 • ******
 • 2,321 הודעות

נכתב ב- ‎08/09/2010‏, ‎15:25

למה כל כך קשה לכתוב בעברית? כמעט כל מי שהשתמש במחשב לכתיבה בעברית שאל שאלה
זאת. קשה להתרגל למעבד התמלילים, קשה להעביר טקסט ממערכת למערכת.
התשובה קלה: זה פשוט קשה ומסובך.
לו היינו מסתפקים, כאבות אבותינו, באותיות העבריות בלבד היה יותר פשוט, אולם אנו
מתעקשים לציין מספרים בספרות ולא בגימטריה ולשבץ בכתיבתנו מונחים ושמות בלשונות
זרות. אין זה נכון שאנו כותבים מימין לשמאל אנו כותבים בכיוון מעורב, רוב הטקסט
מימין לשמאל אך מיעוט מכובד משמאל לימין.
יתר על כן, אין אחידות בקידוד.
קצת היסטוריה: כאשר התחלנו ליישם עברית במחשבים טיפלנו בעצמנו בעברית. התוכנה
התעסקה בלי סוף בהפיכת שדות עבריים. היו שתי אפשרויות: או לשמור את הטקסט העברי
הפוך, משמאל לימין, צורת אחסון המאפשרת מיונים והשוואות, ולהפוך את העברית
בהדפסה, או לשמור את העברית ישר ולהפוך את השדות לצורך השוואה. כך או כך, קיימנו
מצוות "הפוך בה והפוך בה".
גם על הקידוד לא יכולנו להסכים. בעברית כידוע 27 אותיות, כולל הסופיות, לעומת 26
באנגלית. כולנו מיפינו את האותיות ב-ת על האותיות A-Z או a-z, אולם לא הצלחנו
להסכים על מיקום האות א. במשך הזמן נוצרו מצבים שאפילו באותו מתקן השתמשו בקודים
שונים ובצורות אחסון שונות.
כאשר התפשט השימוש בקודים בני 8 סיביות זכתה העברית למקום נפרד, שלא על חשבון
האותיות האנגליות, אולם גם כאן נוצרו שלושה קודים בשימוש רחב: קוד המחשב האישי,
בו האות א במקום 128, קוד יבמ )Bulletin(, בו ה-א במקום 65, וקוד אייס"ו
)ISO 8859-8(, בו ה-א במקום 224. בעיה זו אינה ייחודית לעברית, ומפתחי
Windows החליטו לנטוש את קודי המחשב האישי בכל השפות ולעבור לקודים תקניים
מסדרת ISO 8859.
הכיווניות
עם הופעת המחשב האישי החל מעבד התמלילים להחליף את מכונת הכתיבה ובעיית
הכיווניות צצה מחדש. במכונות הכתיבה העבריות בעיית הכיווניות נפתרה בצורה פשוטה:
מספרים ואנגלית מקישים הפוך. מי שלא יכול לעשות את ההיפוך בראש רושם על פתק
ומקיש מהפתק. כבר מעבדי התמלילים הראשונים הציעו היפוך אוטומטי בצורה זו או
אחרת.
עד מהרה התברר כי אין די בכך. בזמן הקשת המסמך היה טוב, אולם כאשר הגענו לשלב
ההגהה והעריכה התבלבל הכל. זוג מילים לועזיות שהיו באותה שורה נאלצות להיפרד
והסדר מתהפך. מילים שהיו נפרדות נפגשות, והסדר שוב מתהפך.
לדוגמה, ניקח את השורה הבאה,מבנה העימוד שלה:
"על השלט התנוססו בגאווה המילים King
David".
לאחר עריכה קלה ושינוי העימוד:
"על השלט התנוססו המילים David King."
ואם נבקש לשוב ולחזור למצב הראשון נקבל עתה:
"על השלט התנוססו בגאווה המילים David.
King"
הבעיה נעוצה בצורת אחסון הטקסט העברי. בשיטה החזותית, הנפוצה גם היום, הטקסט
מאוחסן כמו שהוא נראה. קשה לתוכנה לנחש מה הייתה הכוונה המקורית האם הכוונה
לרצף המילים King David, ואז יש לשנות את הסדר באיחוד השורות, או שאלו שתי
מילים נפרדות ואז אין להפוך:
על השלט התנוססו בגאווה המילים David ,King.
תסלחו לי אם הדוגמא קצת מאולצת, ניתן היה לפתור אותה במעבד התמלילים לגבי רוב
המקרים אולם רוב המעבדים לא עשו זאת.
אין זה הקושי היחיד בשיטה החזותית. היום משתמשים במימשק משתמש גרפי, בו גוררים
עם העכבר קטעי טקסט מיישום ליישום. כאשר הטקסט עובר משורה לשורה, נוצר שוב
בלבול. יישומים אחרים נותנים למשתמש לבחור את גודל האות ואת רוחב החלון, ואז יש
צורך לעמד מחדש את הטקסט.
הפתרון הנדרש לקשיים אלה הוא אחסון הטקסט העברי בסדר לוגי ובכיווניות משתמעת.
העברית מאוחסנת כמו האנגלית, משמאל לימין בסדר הלוגי של האותיות, ומערכת ההפעלה
יודעת להפוך את הטקסט העברי בזמן ההצגה. הטיפול הבסיסי בעברית עובר מהיישום
למערכת ההפעלה.
שיטה זו פורסמה לראשונה במאמר של ג'ו בקר ביולי 1987 אשר תיאר מעבד תמלילים רב
לשוני המיישם אותה לערבית ולעברית. לשפה הערבית דרישות נוספות שלא כאן המקום
לדון בהם, אולם בנושא הכיווניות אנחנו בסירה אחת.
בסוף שנות השמונים יזמה אילא פעילות לגיבוש תקינה ליישום העברית במחשבים. פעילות
זו, המתבצעת במסגרת מכון התקנים, מתרכזת במאמץ ליישם את העברית בצורה אחידה
בתקנים הבינלאומיים והישראליים. כתוצאה מהתפתחויות בטכנולוגיית המחשבים יותר
ויותר חברות מפתחות את התמיכה בעברית במרכזי הפיתוח שלהם בחו"ל ועל פי התקנים
הבינלאומיים.
היה ברור כי התקנים חייבים להתבסס על הסדר הלוגי, והכיווניות החזותית עבר זמנה.
יש להעביר את הטיפול בכיווניות מהיישום למערכת ההפעלה.
אלגוריתם הכיווניות המשתמעת
הכיווניות המשתמעת פירושה למעשה כי אנו מזינים את המערכת ברצף של תווים והמערכת
"מנחשת" למה התכוונו. ה"ניחוש" מתבצע על ידי אלגוריתם אשר קובע את הכיווניות של
כל תו ומסדר כנדרש את השורה. האלגוריתם חייב להיות אחיד ומוסכם, אחרת לא יהיה
ניתן להעביר טקסט בין מערכות.
בהתחלה הוצעו אלגוריתמים פשטניים שלא עמדו במבחן. בסופו של דבר הוסכם על
אלגוריתם אחיד, משותף לעברית ולערבית, במסגרת התקן הבינלאומי Unicode. תקן
זה, שפורסם ב-1991, מבוסס על קידוד התווים בקוד בן 16 סיביות, כך שניתן לקודד
את כל השפות הנפוצות בצורה אחידה וללא צורך במעברים משפה לשפה. התקן כולל עברית
וניקוד, ובמהדורה הבאה יכלול גם את טעמי המקרא.
מה קובע התקן?
קודם כל, רצף של אותיות עבריות או ערביות יוצג, כמובן, מימין לשמאל, ורצף של
אותיות בשפות אחרות יוצג משמאל לימין. תווים חסרי כיוון )סימנים מיוחדים(
המופיעים בתוך רצף של אותיות בעלות כיוון אחיד ייחשבו כחלק מהרצף. תווים חסרי
כיוון המופיעים בין תווים בעלי כיוונים שונים יקבלו את כיוון הפיסקה.
מספרים יוצגו משמאל לימין. הסימנים המיוחדים המקובלים בין הספרות, כגון פסיק,
נקודה, נקודותיים וקו נטוי, אם הם נמצאים בין הספרות נחשבים כחלק מהמספר. באותו
אופן, הסימנים המיוחדים המקובלים לפני ואחרי מספרים, כגון פלוס, מינוס, אחוז
ומעלה גם הם נחשבים כחלק מהמספר אליו הם צמודים.
במקרים הנפוצים האלגוריתם מנחש נכון את כוונתנו: 100, 100.00, 150+, $200,
17%, 31/12/1996, 11:00 כל אלה מתאימים לרצוי. יש מקרים שמתקבלת תוצאה
מפתיעה: כאשר נקיש מ, מינוס, 1, 0 נקבל מ10- ולא מ-10 שכנראה רצינו, אולם
מקרים אלה מועטים, ברוב המקרים הניחוש טוב.
תווים בלתי נראים
הכיווניות המשתמעת מגדירה מספר תווי עזר שאינם נראים. החשובים הם LRM ו-RLM
)Right to Left Mark ,Left to Right Mark(. ה-RLM הוא תו בלתי נראה
שכיוונו ימין לשמאל, וה-LRM תו בלתי נראה שכיוונו שמאל לימין. כאשר קטע טקסט
מתחיל או מסתיים בתווים חסרי כיוון, ניתן להוסיף תווים אלה על מנת שהתווים חסרי
הכיוון יהיו מוקפים תווים בעלי כיוון ויקבלו את הכיוון הרצוי על פי הכללים
שמנינו.
העברית באינטרנט
האינטרנט מעצם טבעו מקשר בין מערכות שונות, כאשר למשתמש אין מידע על המערכת אתה
הוא מתקשר. הבעיות הכרוכות ביישום העברית ברורות. למזלנו, רב המערכות מבוססות על
Windows או על Unix ולכן ניתן ללא קושי להסכים על שיטת הקידוד של התווים )קוד
אייס"ו, א' = 224(. ליישומי דואר אלקטרוני באינטרנט מקובלת שיטת הכיווניות
החזותית, אולם היא אינה מתאימה ליישומי ה-HTML) World Wide Web(. בשלב זה,
כאשר אין עדיין יישום תקני של שפות מלבד אנגלית ב-WWW, אנו נאלצים להשתמש
בעברית חזותית למרות הקשיים, אולם התקינה המתגבשת בגופים האחראים לתקינה
באינטרנט, IETF ו-W3C, מבוססת על כיווניות משתמעת.
יישום הכיווניות המשתמעת
מכון התקנים אימץ בזמנו את עקרונות הכיווניות המשתמעת, ותוכנית העבודה כוללת את
אימוץ האלגוריתם המלא. במספר מערכות מיושמת הכיווניות המשתמעת על פי העקרונות
שאומצו, הנפוצות ביותר הן Windows ו-Macintosh.
הכיווניות המשתמעת אינה דורשת כי המשתמש יקיש את הטקסט בצורה בה הוא מאוחסן,
מותר ליישום או למעבד התמלילים לעזור לו באמצעים שונים. הנדסת האנוש של ההקלדה
בכיווניות המשתמעת עודנה בחיתוליה ויש לצפות לשיפורים בעתיד.
נראה כי האלגוריתם יאומץ בקרוב כתקן ישראלי והמערכות השונות ומעבדי התמלילים
יתמכו בו בצורה מלאה ואחידה. כאשר נגיע לזה תהיה זו התקדמות גדולה לפישוט השימוש
בעברית במחשבים ובעיקר להעברת מידע עברי בין מערכות שונות.


המחבר
יונתן )ג'וני( רוזן הוא נציג אילא בוועדת תקינה 1109, התאמת מחשבים לעבודה
בעברית. במסגרת הוועדה השתתף בוועדות תקינה בינלאומיות שעסקו בעברית. יונתן,
שהיה מראשוני ממר"מ, פרש לפני שנה מיבמ, שבה מילא תפקידים שונים בתחומי הבנקאות
והתקשורת, והוא כעת יועץ עצמאי בתחום מחשבים ותקשורת נתונים.
פטריוטיזם היא דרכו של האוויל לומר שארצו נעלה על האחרות רק מכיוון שנולד בה.

#3 Tomerrr

Tomerrr

  וותיק, לא כמו עומר.

 • טרולים
 • ******
 • 3,164 הודעות

נכתב ב- ‎08/09/2010‏, ‎15:25

זה עשה לי כואב בעיניים :P
אלכוהול אולי הורג אנשים, אבל בואו לא נשכח כמה באו לעולם בגללו ;]

#4 Idanhauser

Idanhauser

  החיים הם כמו גלגל פעם אתה למעלה פעם אתה למטה

 • ותיקים
 • ******
 • 3,077 הודעות

נכתב ב- ‎08/09/2010‏, ‎16:09

:P

#5 ThUnDeR

ThUnDeR

  משתמש סביר+

 • ותיקים
 • ******
 • 4,536 הודעות

נכתב ב- ‎08/09/2010‏, ‎22:36

אה?

-

תמונה שפורסמה

0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים